من را هر زمان، کسی محکوم کرده.

اينبار، او مرا محکوم می کند.
به ترس، به خودخواهی، به مسووليت ناپذيری، به هزار چيز...

هیچ نظری موجود نیست: