شبيه شدن
چرا مي خواي با من دوست بشي؟
چرا از من خوشت مي اد؟
چرا مي خواي با منازدواج كني؟
و هزار تا چراي ديگه...

چون من و تو خيلي شبيه هم هستيم. چون تو خيلي خوشگلي. چون من به تو احتياج دارم. چون دوستت دارم. چون احساس مي كنم تو هم از من خوشت مي آد. چون ...
همه اين جواب ها به جاي خود. به درست يا غلط بودن اين جواب ها كاري ندارم اما من فكر مي كنم علت انتخاب ها چيزي فرا تر از اين جواب هاست و تو انتخاب مي كني كه شبيه اون بشي و او انتخاب مي كنه كه شبيه تو بشه . مساله اين نيست كه من و او شبيه هم باشيم يا نباشيم مساله اينه كه ما انتخاب كنيم كه شبيه هم بشيم. البته اگه واقعا شبيه هم بشيم اون موقع مطمينا زندگي كسالت بار و خسته كنندهاي خواهيم داشت چرا كه دو تا آدمي كه شبيه هم هستن ديگه با هم صحبتي ندارن و راجع به همه چيز هم عقيده هستن. لذت زندگي تو تفاوت انسانهاست نه تو شباهتشون.

هیچ نظری موجود نیست: