چي مي شه كه وقتي به هم مي خوره احساس مي كني راحت شدي؟!
وقتي داري بهش زنگ مي زني فكر كن ببين چي كارش داري؟ كارش داري يا دلت براش تنگ شده؟ يا فقط چون مي خواي ناراحت نشه بهش زنگ مي زني؟ يا اصلا هيچ كدوم از اين ها نيست و عادت كردي بهش زنگ بزني؟
بابا بي خيال ديگه انقدر با زندگي شوخي نكن... يه بار هم كه شده با خودت رو راست باش... مي خواستي مخ بزني، زدي. مي خواستي به خودت و بقيه ثابت كني مي توني كردي. مي خواستي بگي منم مي تونم دوس دختر خوشگل داشته باشم ، گفتي... حالا ديگه نمي خواد زوركي پيشتر بري... هر چي زودتر بهتر. اصلا انقدر صبر كن تا جونت در بياد . يادت باشه ايندفعه اگه احساس كردي يه نفر پيدا شده كه مي توني بهش بگي دوست دارم و واقعا منظورت اينه كه دوست دارم برو جلو. تو چشماش نگاه كن و بهش بگو: دوست دارم، بهت احتياج دارم

هیچ نظری موجود نیست: