وضعيتم اينگونه است..

برای دخترک عاشق، خواستگاری ديگر آمده است
و او از ترس آشکار نشدن راز عشقش،
به ناچار با مرد غريبه معاشرت می کند.
معاشرت اجباری، با رقيبی نفرت انگيز

و من، که مرهم دردش و محرم اسرارش هستم
خود در آتش عشق معشوقم، می سوزم.

هیچ نظری موجود نیست: