من با طرح خانه های عفاف موافقم!
دوست دارم نظرات مخالف رو بشنوم.

به نظر من خوب است، زيرا
به اين وضع فلاکت بار خيابانهای تهران که در آن هر زنی بالقوه يک فاحشه است - مگر آنکه خلافش ثابت شود - پايان می دهد.

نظر شما چيست؟

هیچ نظری موجود نیست: