ارتفاع پست
ابراهيم حاتمي كيا متولد شده است، از كرخه تا راين را ساخته است، خاكستر سبز را ساخته است، بوي پيراهن يوسف را ساخته است و از همه مهمتر آژانس شيشه اي را مشق كرده است تا ارتفاع پست را بيافريند. اسم با مسمايي كه روي فيلم گذاشته شده و انتخاب كاراكترها، درك درست حاتمي كيا را از جامعه نشان مي دهد. قصد من از نوشتن اين جملات نقد فيلم نيست - هرچند حق اين كار را با پررويي تمام براي خودم محفوظ مي دارم! - قصد من تشكر و بيان اين موضوع است كه ارتفاع پست فيلم بسيار خوب و خوش ساختي است و با اين كه من كارهاي قبلي حاتمي كيا را خيلي دوست نداشتم ، با اين فيلم ارتباط عميقي برقرار كردم و اميدوارم بار دوم و سوم و چهارمي كه اين فيلم را خواهم ديد نظرم تغيير نكند.

هیچ نظری موجود نیست: