امروز مشروطه صد ساله شد
... و من 26 ساله!

هیچ نظری موجود نیست: