ترس...
چقدر ياد باکره ام اين روزها
چقدر پر از ترسم.
ترس... ترس... .
ترسهائی که نبايد گفت:
ترسهايتان را نگوئيد!
از ترسها که می گويم، ضعيف می شوم:
ضعيف هستم، ضعفهايم عريان می شوند.
همه می بينند:
زايندگانم، زاينده هايش، خودش، خودم...
ياد آهنگ اريک کلپتون می افتم که مرتب می گفت:
Pretending, Pretending!


برو ترسو! بچه ها "هو" ش کنين:
ترســــــــــو! ترســــــــــــو! هو هو!
_____________________________
واژه ی "زاينده" به معنای مادر (يا پدر) - کپی رايت اين واژه متعلق به باکره می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: