ديروز با يک آدم خودشيفته و خودخواه دعوا کردم.
آدمی که معتقد است فقط خودش می فهمد و ديروز، علناً بهم گفت که آنچه او بهم می گه، آخرين فرصت منه برای اينکه کمی بخودم بيام! چون آدمهائی مثل اون کمند که ايــــــــنقدر بفهمند!
ولی من آخرين فرصت را هم از دست دادم.
و فکر می کردم که من چقدر شبيه او ممکن است باشم؟ آيا من هم دچار خودخدابينی هستم؟
فکر کنم کمی هستم... .

هیچ نظری موجود نیست: