و اين قوانين جز به دستان مردان نوشته نشده...

اين، جمله ی آخر نظر هليا در مورد خانه های عفاف می باشد.
هليا (helias.blogspot.com) بسيار زيبا می نويسد و هميشه هم نظراتش را در مورد آنچه گاو و گلدون می گويند بيان می کند.
او معتقد است که زنها و دخترها فقط وسيله ای برای ارضای هوسهای مردانه هستند. و اينکه اين قوانين جز به دست مردان نوشته نشده است.
در اينکه مردان در طول تاريخ به زنان بسيار ستم کرده اند شکی ندارم. اما معتقدم بسياری از اين قوانين را خود زنان نوشته اند يا اگر هم مردان نوشته اند، زنها آنها را بيش از خود مردان جدی گرفته اند.

هیچ نظری موجود نیست: