ارتفاع پست
فيلم ارتفاع پست، فيلم خوبی است. بنظرم بجز تعدادی اندک، تمام ديالوگهای فيلم، با معنی هستند. حتی ساده ترين شوخی ها.
هواپيمائی که در آن "هرکسی، با اسلحه ای در دست، از در وارد می شود و خلبان را تهديد می کند"
هواپيمائی که در آن "خود محافظ هواپيما، درصورت لزوم، پيشنهاد فرود در اسرائيل را می دهد."
و آن کودک عقب مانده که چه زيبا بازی می کند و چقدر مرا به ياد خودمان می اندازد. نسلی که کودکيش را در آن هواپيما گذرانده است.

هیچ نظری موجود نیست: