سنگ رودخونه

آمدم چيزی بنويسم، ديدم همان چيز را قبلاً سنگ رودخونه نوشته. و وقتی چيزی را سنگ رودخونه نوشته باشد، من هرگز نمی توانم به آن زيبائی دوباره همان حس را بيان کنم.

دوباره از اول... . نه، هر گز... .

صبر کن.. لطفاً.

هیچ نظری موجود نیست: