تن بل

من تنبل نيستم. نه، من تنبل نيستم،
من به موقع سر قرارهام حاضر می شم.
من به موقع سر قرارهام حاضر می شم.
من سر حرفم هستم.
من سر حرفم هستم.
من خودم رو متعهد می کنم که هرشب وبلاگم رو Update کنم.
من خودم رو متعهد می کنم که هرشب وبلاگم رو Update کنم.
من زير قولم نمی زنم.
من زير قولم نمی زنم.

اينها رو هرشب يادم هست، که مرتب زير لب تکرار کنم...!

هیچ نظری موجود نیست: