هر كو به زبان خويشتن درماند
نادان بود ار دوصد زبان مي داند

هیچ نظری موجود نیست: