تخيلات ژنتيکی

فيلم روز ششم رو ديديد؟! توش انسانها را شبيه سازی (Clone) می کنند. آرنولد را شبيه سازی می کنند و می شود دو تا، خودش و بدلش! هر دوتاشان هم عاشق زن و بچه شان بودند، هردوتاشان مهارتهای يکسان داشتند، چيزهای يکسانی را دوست داشتند و ... .

اگر من را روزی شبيه سازی کنند، چه می شود؟ کداممان او را انتخاب خواهيم کرد؟ او کداميک را انتخاب می کند؟ ما هردو مثل هميم. از اين ببعد متفاوت خواهيم بود، اما تا الان مثل هميم. همه ی کارهائی که من برای او کرده ام را آن یکی هم کرده و همه ی حسهائی که من به او دارم، همه ی خاطرات را، آن يکی ديگر هم خواهد داشت. از بچگيمان هردو يک خاطره داريم. خواهرمان را هردو يک اندازه دوست داريم. او تا اين لحظه، عين خود من است!

فکر به اين چيزها، بيش از حد توانم است. خدا کند که نشود انسان را شبيه سازی کرد. اگر مادرم را شبيه سازی کنند، من کدام مادر را بايد دوست بدارم؟! کدام او را؟

هیچ نظری موجود نیست: