گاو و گلدون، هر دو مست!

گلدون پرسيد: به نظر شما با چه چيزايي ميشه خوب خوب مست شد؟
من ترجيح دادم اينجا جواب بدم.

1. عشق
2. يار
3. سکس
4. هنر
5. درس خوندن
6. کار
7. ورزش
8. مشروب

هیچ نظری موجود نیست: