عشق و خشم

بين خشم و نفرت فرق است،
اما من و تو اين دو را يکی می پنداريم، گهگاه.
و جمله ی
"من دوستت دارم، اما از دستت ناراحتم" را گاهی،
"دوستت ندارم" عنوان می کنيم.

هیچ نظری موجود نیست: