مشهدی ها

يک وبلاگی هست به اسم مشهدی ها که از جمله کارهائی که کرده اين است که به ساير وبلاگهای مشهدی لينک داده. خوب راستش را بخواهيد، من شديداً مشهدی هستم! هم پدرم مشهدی است، هم خودم متولد مشهد هستم، اما هرچقدر فکر می کنم می بينم که هيچ لزومی ندارد که خودم را در وبلاگ مشهدی ها معرفی کنم. نه تنها لزومی ندارد، بلکه حتی ترجيح می دهم اصلاً نه آنها نه هيچکس ديگر خبردار نشود که من مشهدی هستم! حتی ممکن است فردا از اينکه اين موضوع را به شما گفتم هم پشيمان شوم. گاهی فکر می کنم پدر و مادر من که دو سال بعد از تولد من آمدند تهران، کاش فکرهايشان را می کردند و اول می آمدند تهران بعد مرا به دنيا می آوردند.
خيلی تحفه است حالا مشهدی بودن انگار! آن از آدمهايش که در تمام ايران (و احتمالاً جهان) به بدجنسی و نامردی و پدرسوختگی معروفند، حتی اگر مثل من بدبخت گاو باشند. و آن هم از شهرشان که عين دهات است به واسطه ی هجوم زوار از تمام ايران، مگر بعضی محله هايش. و بعد آنقدر کوچک است که اينور شهر آب بخوری، فردا آنور شهر برايت حرف در می آورند. البته چندسالی است که مثل همه ی جاهای ديگر، فضايش خيلی بازتر شده، اما من هميشه برای جوانان مشهدی که در آن فضای بسته بزرگ می شوند ناراحتم.

هیچ نظری موجود نیست: