کابوس

دوست داشتنی بودن، هميشه يک دغدغه است و دوست داشتنی نبودن، يک کابوس.
کابوس اينکه دوستم نداشته باشد، روزی..

هیچ نظری موجود نیست: