بهار
واقعا نمي دونم چي بگم. تمام تنم منجمد شده، زانوي راستم داره تير مي كشه. حتي ارزش نفرين شدن هم ندارن! واي به حال اون هايي كه نتونستن برن و واي به حال همه ما

هیچ نظری موجود نیست: