قليان و درکه

قليان کشيدم.
گلدون می گفت دودش مغز را از کار می اندازد.
دودش مغزم را از کار انداخت.
ريه هايم درد می کردند - نخستين بار بود - .
مغزم کلاً shut down شد.
نوع از کار انداختنش با الکل فرق دارد.
به وضوح الکل را بيشتر دوست دارم.
درواقع اصلاً اين را دوست نداشتم.
مغزم ميل دارد که مجدداً boot شود، نمی گذارم.
می خواهم تا ماهها و سالها shut down نگهش دارم
و به روی خودم هم نيارم
که خيلی غمگينم... .

هیچ نظری موجود نیست: