ما ... ما ...

چند تا گاو داشتن با هم مي رفتن كلاس زبان . تو راه همش مي گفتن : ما... ما ...
وقتي برمي گشتن مي گفتن: وي ... وي...

هیچ نظری موجود نیست: