افتعال

ازدواج، انتقام، ابتلا، امتناء، اشتباه، استماع، اجتماع، ارتقاء، اکتفاء، اتکاء، ارتباط ...
همه شان يک وزن دارند: افتعال!

هیچ نظری موجود نیست: