غمگين / خوشحال

گاهی چقدر ساده، خوشحاليم،
گاهی چقدر بيهوده، غمگين.
يک فکر فقط گاهی، چقدر غمگينمان می کند،
و يک کتاب، يک فيلم، يک گفتگو، يک جمله، يک تماس، يک صدا، يک نگاه،
تمام اميدمان را برمی گرداند.
آن زمان که در ناخودآگاه در جستجوی پرتوئی از بار مثبت هستيم،
شعاع نور به هر شکل که بتواند خود را نشان می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: