كدوم تناقض؟
زتدگي براي هر كسي يه مفهومي داره... زندگي براي من يك تلاش لذت بخش هميشگي است. لذت بخشه چون من تصميم گرفتم كه لذت بخش باشه. هميشگي است چون من بودن خودم رو در هميشگي بودن اين تلاش مي بينم. هستم اگر مي روم، گر نروم نيستم.
اين تلاش مي تونه تلاش براي اين باشه كه من شبيه تو بشم و يا در به دست آوردن يك تو معنا بده...

هیچ نظری موجود نیست: