كي براي چه كسي؟

براي يك پسر شونزده ساله، دختراي هيوده هيژده ساله تا خانم هاي سي و هفت هشت ساله اي كه شيك پوش و تر تميز باشن خيلي جذابن.
براي يك پسر بيست و يك ساله، دختراي نوزده ساله تا خانم هاي سي و يكي دو ساله اي كه شيك پوش و تر تميز و خوشگل و خوش صحبت باشن، فوق العادن.
براي يك مرد بيست و شش ساله، دختراي بيست ساله و خانم هاي سي و يكي دو ساله اي كه خيلي شيك پوش و تر تميز و خوش صحبت و خوشگل و خوش بو باشن، غير قابل مقاومتن.
براي يك مرد سي و يك ساله، دختراي بيست و دو سه ساله و خانم هاي سي ساله اي كه خيلي شيك پوش و تر تميز و خوش صحبت و خوشگل و خوش بو و باكلاس و وارد باشن، غير قابل مقاومتن.
براي يك مرد چهل ساله، دختراي بيست و پنج ساله و ....
.
.
.

دقت كردين اين حرفا چه اثرات جالبي رو بعضي ها داره؟!!


هیچ نظری موجود نیست: