اگه گفتي چرا انقدر به يادتم؟

چون حرفامو مي فهمي؟ چون خيلي خوشگلي؟ چون هميشه مهربوني؟ چون از مدل فكر كردنت خيلي خوشم مياد؟ چون درست همون موقعي كه بهت احتياج دارم(تقريبا هميشه) هستي؟
آره همه اين ها هست اما دليل اصليش اينه كه: دوست دارم!

هیچ نظری موجود نیست: