نوشته قبل از خواب مسواك بايد زد، قبل از مرگ مسواك فراوان بايد زد.
قبل از خواب بايد شاشيد، قبل از مرگ شاش فراوان بايد كرد.
قبل از خواب بايد بوسيد، قبل از مرگ بوس فراوان بايد كرد.

هیچ نظری موجود نیست: