قبول باشه

در راستاي اين كه سماور و آب سرد كن ما با درخواست يكي از همكاران عزيز روزه دار برداشته شد، و در نتيجه اين اقدام شرافتمندانه، اسلام و ساير شرايع كامل جهان از خطر سقوط و انحلال و اضمحلال و ... در امان ماند، اين شعر به ذهن بنده حقير سراپا تقصير روزه خور خطور كرد كه:

نكن به چشم حقارت نگاه در من مست
كه آبروي شريعت بدين قدر نرود

هیچ نظری موجود نیست: