رضا زاده

احساس مي كنم هيچ كس تا حالا به اندازه رضا زاده من رو تحت تاثير قرار نداده! وزنه اي رو بلند كرد كه تا به حال هيچ كس در طول تاريخ حيات بشر نتونسته بلند كنه. امروز صبح داشتم به اين عكسش نگاه مي كردم كه دوباره يادش افتادم.
مخلصيم

من فكر مي كنم اگر رضازاده آمريكايي بود الان اين عكسش روي پيرهن و كفش و كلاه ما چاپ شده بود.
دمش گرم

هیچ نظری موجود نیست: