فكر
آدم ها ي بزرگ از افكار ديگران مي گويند.
آدم هاي معمولي از كارهاي ديگران مي گويند.
و آدم هاي كوچك از ديگران مي گويند.

هیچ نظری موجود نیست: