اگر تصاوير سايت را نمی بينيد، بخاطر مش قاسم است که همه چيز را هک کرده. عکسهای سايت از parsblog می آمدند که آنجا هم هک شده!

هیچ نظری موجود نیست: