انتظار

از بس نگاهم به تلفن و موبايل بود کچل شدم.
فهميدم که انتظار دهن انسان را سرويس می نمايد.

هیچ نظری موجود نیست: