عنوان

عنواني كه براي متنم انتخاب مي كنم همان موضوعي است كه قصد دارم راجع به آن بنويسم. اما در پايان كار معمولا متوجه مي شوم كه بيراهه رفته ام و عنوان ديگري مناسب تر بوده است. اما باز هم عنوان را عوض نمي كنم تا يادم بماند چه مي خواستم بگويم.

هیچ نظری موجود نیست: