چرا؟

چرا وقتي يكي خواهر يا برادرش عروسي مي كنه هيشكي تو محل كارش و ... خبردار نمي شه و نمي ره تبريك بگه ولي وقتي يكيش فوت مي كنه همه مي رن مجلس ختمش؟ منظورم اين نيست كه نبايد رفت مجلس ختم ولي منظورم اينه كه از بس دوستان فقط در غم همراهي مي كنن عرصه همراهي كردن در شادي ها براي يه سري آدم رسمي كه فقط بلدن حرف در بيارن خالي مي شه. نمونه اش همه اين عروسي هاي خانوادگي: پره از يه سري آدم كه يك سومشون عروس رو فقط دورادور مي شناسن (هرچند مي دونن باباش كيه مامانش كيه و خواهر برادراش چي كارن) و يك سومشون هم داماد رو. نصفشون هم احتمالا تا آخر عمر عروس و داماد رو بيش از پنج شيش بار نمي بينن اونم تازه شايد. اينا رو كه نوشتم نمي دونم Publish كنم يا نه! چون به شدت تب و لرز دارم و احساس مي كنم اداره سانسورم خوب كار نمي كنه! ( سو استفاده چي ها زنگ بزنن هر چي اطلاعات محرمانه اس لو بدم ;))

هیچ نظری موجود نیست: