شما خيلي سكسي هستين

Hey sexy lady,
I like you so..
I like your style..

اي خانم سكسي
من خيلي ازت خوشم مي آد
من منش و رفتارت رو خيلي دوست دارم.

اگه به يه دختر بگي خيلي سكسي هستي و قبلش مقدمه چيني نكرده باشي ممكنه از دستت ناراحت بشه. البته بعضي از دختراي امروز ايراني كه حتي اگه مقدمه چيني هم كرده باشي ممكنه ناراحت بشن. اصولا بعضي ها معتقدند سكسي بودن بده. اگه كسي به شما بگه خيلي سكسي هستي ناراحت مي شين؟

هیچ نظری موجود نیست: