امروز در يک کلمه

کازابلانکا

همين يک کلمه، کل حس امروزم بود.

هیچ نظری موجود نیست: