از وبلاگ دست نوشته ها:
روابط انساني يك موضوع بسيار ظريف و در عين پيچيدگي، آسان است. ما به تعداد آدمهاي روي زمين ديدگاه ، نگرش، و طرز تفكر داريم. و علاوه بر اين تفاوتها، يك آدم هم تعريف شده نيست و هر آن ممكن است طرز برخوردش را عوض كند. زندگاني نيز داراي ابعاد گوناگوني است كه هر انساني تنها چند جنبه از آن را در خودش پرورانده است. و نكته مهم اينه كه: هر انساني تنها مسئول كشف راه زندگاني خويش و نحوه ارتباط خود با ديگران و در نهايت خوشبختي خويش است.
نحوه ارتباط انسانها و نحوه هماهنگي آنها با محيطي كه در آن زندگي مي كنيم، به طوريكه عقايد و اصول خودشان را حفظ كنند و حريم عقايد ديگران را ندرند، اصلي مهم به سوي زندگاني آرام است.
من اين جمله از هرمان هسه را بسيار دوست دارم “عكس هر حقيقتي به اندازه همان حقيقت واقعي است“. و هر انساني وظيفه درك اين موضوع را در زندگي خودش دارد. به نظر من زندگي كردن يك هنره و انسانهاي كمي هستند كه مفهوم روشني از زندگي براي خودشون داشته باشند. زندگي تنها مجموعه اي از موفقيتهاي بزرگ نيست. زندگي شناخت لحظات و نكات ظريف و ريز در زندگي است. ياد بگيريم لحظات رو به بيهودگي سپري نكنيم و از هر لحظه لذت ببريم. چون زندگي خودش مجموعه لحظات است، پس ارزش لحظه به لحظه پيدا مي كنه. و يادمان نرود كه ” ما قطعا عظيمتر از آنيم كه مي انديشيم.“

هیچ نظری موجود نیست: