من شيطان را دوست تر دارم تا فرشتگان

اگر قرار است كه تنها به خدا سجده كنم و نه به بقيه و اگر قرار است به معناي واقعي موحد باشم و اگر قرار است محكي باشم براي سنجش ميزان خلوص بندگان و آينه اي براي يافتن ميزان ايمان،
پس من شيطان را دوست تر دارم تا فرشتگان.

هیچ نظری موجود نیست: