چند روز آينده در خدمتتان نخواهم بود. دارم مي رم مسافرت. قربان شما

هیچ نظری موجود نیست: