اتريش

رفتم اسمم رو کلاس آلمانی نوشتم. رفتم سفارت اتريش و فردا اولين جلسه ی کلاسم شروع می شه. آقای مشکين می گفت خيلی براش جالب و عجيبه که من فقط بخاطر اينکه به پدرم نزديک تر بشم دارم می رم کلاس آلمانی. اما اين واقعيت داره. پدر من، در وين درس خونده، و من اگر آلمانی ياد بگيرم بهش نزديک تر می شم. می تونيم با هم فيلم آلمانی ببينيم و من از او خواهم پرسيد که الان اين مرده چی گفت؟ و او لذت خواهد برد وقتی به سوال پسرش جواب بده.
در سفارت اتريش، برای اينکه بتوانی در کلاسهای آلمانی ثبت نام کنی، بايد يک دليل موجه داشته باشی. و دليل موجه يعنی اينکه بخواهی بری اتريش درس بخونی. اولش تصميم داشتم به دروغ بگم که می خوام برم اتريش درس بخونم، اما بعد، وقتی چند روزی اين دروغ رو با خودم تمرين کردم، با خودم گفتم چرا که نه؟ دوستهای پدرم هنوز اتريش هستند، چرا من راه پدر رو ادامه ندم؟
هنوز نمی دونم، کلاسم فردا شروع می شه. اما دوست دارم که روزی در اتريش ادامه تحصيل بدم.
و من، قطعاً اشتباه پدرم رو مرتکب نمی شم: هرگز به ايران باز نخواهم گشت.

هیچ نظری موجود نیست: