كاركرد هاي اعتراف

وقتي اعتراف مي كنم كه ضعيفم قوي مي شوم! شايد پذيرفتن ضعف قدمي به سوي قوي شدن باشد. وقتي مي گويم كه مي پذيرم كه حسوديم مي شود يعني اين حسم را خوب تحليل كرده ام و شناخته ام و بنابراين اميدوارم كه بتوانم حلش كنم. شايد علت اينكه مسيحي ها اعتراف مي كنند و پاك مي شوند هم همين باشد.

هیچ نظری موجود نیست: