سرزمين هيچکس

نمی دانم فيلمش را ديده ايد يا نه...
مردی، بر روی مين دراز کشيده است، و هيچکس نمی تواند مين را خنثی کند. اگر برخيزد، منفجر خواهد شد، و هيچکس، هيچ کار نمی تواند بکند.
همه می روند و مرد، تنها، تا ابد، بر روی مين دراز خواهد کشيد.

حس آن مردمی را دارم که همه چيز را می بينند اما هيچ کاری نمی توانند بکنند.
هيچ غلطی. هيچی.
هيچی...

هیچ نظری موجود نیست: