لبخندی که هرگز نبوسيدم

من عشق خواستم
رسيدم به لبخند
لبخندی که ننشست
بر لبی که هرگز نبوسيدم

هیچ نظری موجود نیست: