آدم يکهو زبانش بند می آيد انگار

تجربه ام می گويد، وقتی حرف بيشتری برای گفتن داری، کمتر می گويی. پس اينکه دستم به نوشتن نمی رود، منطقاً يعنی اينکه ميل بيشتری به نوشتن دارم که بنا به دليلی، درست نمی دانم چه دليلی، اين ميل را دارم انکار می کنم.
اين را هم گفتم، که فقط وقفه ی بين نوشته هايم را کم کنم!

يادم باشد دفعه ی بعد که چندين مطلب همزمان نوشته بودم، همه را يکجا پابليش نکنم.

هیچ نظری موجود نیست: