بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روي دل افروز خوش است
از دي كه گذشت هرچه گويي خوش نيست
خوش باش و ز دي مگو كه امروز خوش است

خيام

هیچ نظری موجود نیست: