خيام اگر ز باده مستي خوش باش
با ماه رخي اگر نشستي خوش باش
چون عاقبت كار جهان نيستي است
پندار نيي كنون كه هستي خوش باش

هیچ نظری موجود نیست: