سنت / مذهب

ما مشکلمان مذهب نيست، مشکلمان سنت است. به قول يکی از دوستانم، فرق مذهب با سنت اين است که اقلاً بی دين هائی مثل من هم قبول دارند که دين، در بدترين حالت مخلوق انسان باهوشی به اسم محمد است. اما سنت را انسانهائی نفهم بنيان نهاده اند.
ای کاش مردم ايران، واقعاً مسلمان بودند، اما دست از اين سنتهای احمقانه می کشيدند. مسلمانها، حداقل هرچه در کتابشان نوشته شده را قبول دارند. آن چيزی برايشان بد است، که خدايشان گفته.
سنتی ها، فرق نمی کند کافر باشند يا با خدا، هيچ چيز خاصی را باور ندارند. هيچ ملاکی ندارند.
کاری با حکومتها و تفسيرهای سياسی از دين ندارم. سخنم در باره عامه مردم است. درباره توده ها. مردم عامه ای که هر زمانی و در هر جائی چيزی را بدون هيچ دليلی بد می دانند و بعد اسم حماقت خودشان را می گذارند فرهنگ.

هیچ نظری موجود نیست: