من اگه حالم بي دليل بد باشه :
- مسواك مي زنم
- به كساني كه دوسشون دارم از ته دل مي گم دوستت دارم
- ورزش مي كنم
- ...
واي به حال وقتي كه دندونام بريزن، كساني كه دوسشون دارم كنارم نباشن، گشادي بر اراده غلبه كنه و ...

هر كي سه نقطه رو حدس بزنه چيه از آنسوي مه يك كيلو چاقاله بادوم جايزه خواهد گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: