بابا اين پولا پول نمي شه ... بيخودي دارم خودمو خسته مي كنم. فرشتههه مي گه همه رو بذارم تو جيبم برم دوبي و تركيه عشق و حال كنم با خيال راحت و جيب خالي برگردم بيام سر خونه زندگيم. برنامه ريزي تو اين شرايط به جز اعصاب خوردي چيزي نداره. كسي هست بخواد با من بياد؟ اگه پايه اين برين از آنسوي مه يك كيلو چاقاله بادوم بگيرين !!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: